Để thực hiện chính sách chất lượng, chúng tôi cam kết:

  • Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của khách hàng.
  • Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
  • Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.
  • Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ Cán bộ công nhân viên.
  • Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
  • Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.

Chính sách chất lượng được thiết lập nhằm đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế. Toàn thể CBCNV Công ty 067 đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo chính sách chất lượng này.